مجوز تاسیس انجمن هیدروپلیتیک ایران دریافت شد

تکلیف تقاضای تاسیس انجمن هیدروپلیتیک ایران روشن شد و با چراغ سبز دفتر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری، هیات موسس این انجمن تعیین گردید. عدم تطابق مرزهای سیاسی با مرزهای هیدرولوژیک حوضه های آبریز در سطوح ملی و بین المللی پتانسیل همکاری و تنش در حوضه های آبریز مشترک را تحت تاثیر […]