قدرت فرا هژمونی طالبان در مناقشات آبی

محمدنبی جلالی کارشناس هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب به گزارش وبگاه علمی – تخصصی انجمن دیپلماسی آب ایران، محمدنبی جلالی کارشناس هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب در