کتاب امنیت آب در حقوق بین الملل

عنوان: امنیت آب در حقوق بین الملل نویسنده: مهناز رشیدی خلاصه عناوین کتاب: 1 – مفاهیم، پیشینه و مبانی نظری امنیت آب 2- امنیت دستیابی