حضور فعال انجمن دیپلماسی آب ایران در کنفرانس احیای تالاب بین المللی هامون

کنفرانس بین المللی احیای تالاب هامون از روز 21 تا 22 خردادماه سال­جاری در دانشگاه تهران برگزار شد. حضور فعال اعضای هیات موسس، هیات مدیره و اعضای پیوسته انجمن دیپلماسی آب ایران قبل  و حین برگزاری این رویداد کمک شایانی به تقویت بعد علمی این کنفرانس نمود. در بخش ارائه مقالات علمی جواد میردار عضو […]