مماشات با آلودگی ارس

به گزارش خبرنگار ارس تبار،دغدغه آلودگی آب ارس، فارغ از نگاه های دیپلماتیک و مصلحت گرایانه، چالش مهمی برای افکار عمومی، نمایندگان مجلس، نهادهای مسوول و رسانه

سد سوم افغانستان مقابل آب مشهد!

مدیر دفتر مطالعات آب منطقه ای استان: با احداث سد «کبکان»، حقابه ایران از هریرود 100 در صد قطع خواهد شد به گزارش روزنامه خراسان،